Verksamhetspolicy

Kvalitet

Vi ska leverera kostnadseffektiva produkter och tjänster med hög kvalitet inom metallbearbetning och komponenttillverkning. Våra kunder ska se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Stor kundnöjdhet ska prägla våra leveranser.

Detta ska vi göra genom att:

 • I dialog med våra kunder identifiera deras krav och förväntningar för respektive uppdrag
 • Utveckla och genomföra våra uppdrag utifrån kundens krav och använda ett arbets- och produktionsflöde som ger kunden önskad kvalitet på levererad produkt
 • Arbeta med ständiga förbättringar av vårt kvalitetssystem och säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för kvalitetsförbättringar i verksamheten och för utveckling av vårt verksamhetssystem
 • Kontinuerligt följa upp arbetet med självkontroll hos våra medarbetare och slutkontroll via mättekniker
 • Dagliga avstämningsmöten när det gäller order, planering, produktion, kvalitet och leverans
 • Kontinuerligt följa upp arbetet med leveransprecision och reklamationer
 • Följa upp samarbetet med underleverantörer
 • Kommunicera och informera våra kunder och intressenter om vårt kvalitetsarbete

Miljö

Miljömedvetenhet och hänsyn till inre och yttre miljö ska prägla vår verksamhet.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minst uppfyllda kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser
 • Arbeta för ständiga förbättringar av vår miljöprestanda för att skydda miljön och reducera miljöbelastning
 • Årligen inventera, sätta mål på och följa upp vår betydande miljöpåverkan
 • Vara observanta på miljöaspekterna vid planering och genomförande av våra uppdrag
 • Beakta miljöaspekter vid inköp, energianvändning och val av transportsätt
 • Sortera allt avfall från verksamheten samt återvända och återvinna det som går
 • Se till att våra medarbetare, våra kunder och intressenter är informerade om vårt miljöarbete
 • Fasa ut kemikalier som inte behövs eller som kan ersättas av mindre farliga produkter

Arbetsmiljö

Vi ska verka för en sund och riskfri arbetsmiljö.
Detta inbegriper såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö för grupp samt enskild individ.

Detta skapas genom att:

 • Ta hänsyn till och behandla medarbetare med respekt oavsett yrke, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 • Se mångfalden som en resurs
 • Vid verksamhetsförändringar alltid sträva efter förbättringar i arbetsmiljön
 • Eftersträva möjligheter till variation, social kontakt och samarbete
 • Eftersträva att arbetsförhållanden ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling

Kommunikation

Information om händelser inom företaget och information till kunder, allmänhet och intressenter ska ske på ett samordnat och i förväg genomtänkt sätt. Information som är känslig i förhållande till utomstående ska hanteras på rätt sätt.

Vi ska förmedla information om vår verksamhet, våra tjänster och produkter på bästa sätt genom att:

 • Visa respekt för företaget och individer
 • Vara omdömesgill i all kommunikation
 • Respektera lagar och upphovsrätter
 • Inte diskutera kunder, kundprojekt och våra produkter utanför företaget
 • Sträva efter att välja utrustning och arbetssätt som stödjer policyn
 • Hålla privat kommunikation via telefon inkl. mobiltelefon på en minimal nivå
 • Hantera sociala medier på fritid

Jan Dacksjö
VD

Utfärdat av:
Daniel L

Godkänd:
Jan D

Gäller fr om:
2020-01-07